Startmedlemsavgift betalas in i januari


Nya och gamla medlemmar betalar in 100 kr till bankgiro 312-1316.


I meddelandet vill vi ha följande uppgifter:

Mobilnummer, för- och efternamn, mailadress, adress och personnummer (ååmmdd).

rymmer du inte alla uppgifter komplettera med ett mail till info@luleasvampklubb.se.


När vi registrerat inbetalningen får ni inloggningsuppgifter till vår medlemsblogg

med nyhetsbrev mm.

Svampklubbens Årsmöte


Datum: 2020-06-01

Tid: 18:30

Plats:  Aurorum 2, “Science park” personalmatsalen 2, Luleå Alternativt via zoom.


Du anmäler dig senast 2020-05-25 till 

jesper.andersson@folkuniversitetet.se


Årsmöteshandlingar kommer att gå ut digitalt till anmälda samt att dessa finns tillgängliga i möteslokalen.


Program årsmötet 2020-06-01, Luleå svampklubb

18.30 Årsmötesförhandlingar
19.30 Fika, Vi bjuder såklart på fika
20.00 Föreläsning, UTGÅR
20.00 Avslutning

Därefter konstituerande styrelsemöte för nya styrelsen


Kallelse till årsmöte Luleå Svampklubb

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justerare till årsmötesprotokollet
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd (avbockning på medlemsregister)
 7. Årsmötets behöriga utlysande
 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år
 13. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 14. Val av ordförande för 1 år
 15. Val av två ledamöter för 2 år
 16. Val av två suppleanter för 1 år
 17. Val av revisor för 1 år
 18. Val av revisorsuppleant för 1 år
 19. Val av valberedning för 1 år, en sammankallande och en medlem
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Skrivelser och motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet för att behandlas. Senast 2020-05-11.

Skicka dessa via mail : info@luleasvampklubb.se eller med post till:

Göran Lidén

Att: Luleå Svampklubb

Malmuddsvägen 6

972 45 Luleå.


Varmt Välkomna!Luleå svampklubb

Malmuddsvägen 6 

97245 LULEÅ

bg. 312-1316

org.nr. 802489-4001

Kontakta oss via mail

info@luleasvampklubb.se

eller ring vår ordförande

Börje Ulander 070 - 638 93 35

Webbansvarig

Carina Olofsson

carina.olofsson72@gmail.com